HACCP

 

Čím viac a lepšie sú v prevádzke zavedené a dodržiavané princípy správnej hygienickej a výrobnej praxe, tým menej ostáva na riešenie systémom kritických bodov.

Systém kritických bodov HACCP v praxi znamená predchádzanie vzniku rizika poškodenia zdravia stravou, čím je chránený prevádzkovateľ a zároveň sú splnené zákonné povinnosti.

 

Postup v zavedení HACCP:

analýza rizík
->
určenie kritických bodov
->
vypracovanie dokumentácie
->
zavedenie do praxe
->
kontrola, evidencia a aktualizácia

 

Príčiny ohrozenia zdravotnej nezávadnosti potravín a eliminácia rizík:

 1. pracovníci
  • dôsledné dodržiavanie zásad hygieny a výrobnej praxe
  • pracoviská, kde dochádza k epidemiologickému znečisteniu rúk, zariadiť umývadlom bez ručného ovládania
 2. predmety
  • pracovné plochy hladké a bez spár, z materiálov vyhovujúcich technologickým požiadavkám, umožňujúcich ľahké čistenie a odolných voči pôsobeniu používaných dezinfekčných prostriedkov
  • dôsledné dodržiavanie zásad prevádzkovej hygieny
  • používanie chémie pre potravinárstvo schválenej hlavným hygienikom SR
 3. prostredie
  • správne stavebné riešenie prevádzkových priestorov
  • vhodné riešenie vzduchotechniky a vykurovania
  • správne dispozičné riešenie bez kríženia ciest s oddelenými pracovnými plochami podľa charakteru potravín
 4. suroviny
  • primárna kontaminácia surovín mimo prevádzku
   • dôsledná kontrola surovín pri vstupe
  • kontaminácia počas skladovania
   • vhodné skladovacie priestory s oddeleným skladovaním nezlúčiteľných druhov potravín
   • dodržanie správnych skladovacích podmienok
  • sekundárna krížová kontaminácia pri spracovaní
   • prísne oddelenie čistej a nečistej zóny
   • vyčlenenie samostatného úseku na vytĺkanie vajec
 5. technologické postupy
  • dodržanie správnych technologických postupov pri hrubej a čistej príprave surovín
  • dodržanie chladiaceho a mraziaceho reťazca s dodržaním teploty, vlhkosti a času skladovania podľa noriem
  • správna tepelná úprava pokrmov s dodržaním pasterizačného faktora, a to vo všetkých častiach pokrmov
  • dodržanie maximálnej teploty tukov a olejov 180°C
  • schladzovanie, zmrazovanie a rozmrazovanie za použitia vhodného technologického zariadenia a správnych postupov
  • dodržanie maximálnych časov od prípravy po výdaj
  • dodržanie a udržanie stanovenej teploty pokrmov medzi prípravou a výdajom
  • ochrana pokrmov pred kontaktom so spotrebiteľom
  • dodržanie a udržanie stanovenej teploty pokrmov počas prepravy
  • oddelené umývanie kuchynského a stolového riadu, prepravných nádob, pohárov a príborov s dodržaním hygienických noriem s použitím zodpovedajúcich detergentov a správnym dávkovaním cez nastavené dávkovače s čo najnižšou záťažou na odpadové vody
  • eliminácia usadenín použitím zmäkčovača vody pred prívodom vody k technologickým zariadeniam
Naspäť
 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 044 55 14 916,
alebo e-mailovej adrese tedoss@tedoss.sk